ទូរស័ព្ទចល័ត
០០៨៦-១៥០១០៧២៧០៧០
ទូរស័ព្ទមកយើង
០០៨៦-១៥៦១៣២២៥៨៣០
អ៊ីមែល
yly00001@dzyunlingyu.com

ដំណើរទស្សនកិច្ចរោងចក្រ

factory06
factory05
factory08
factory07
factory01
factory02
factory04